HSC Toppers 2022-2023

Gudigar Reshma A
1ST RANK [COM]

94.17%
KAN: 99/100 | ECO: 94/100 | OCM: 94/100

Sakshi Jayesh Sonawala
2ND RANK [COM]

92.84%

Sharanya Shekar Shetty
3RD RANK [COM]

92.67%

Priya Ramu Yadav

92.17% [ COM ]
BK: 99/100 IT: 99/100
ECO: 94/100

Annie A Fernandes

92.17% [COM]
ENG: 94/100 ECO:94/100
SP: 96/100

Naidu Sanjana Babu

91.50% [COM]

Pari Amol Vaishampayan

91.33% [COM]
SP: 96/100

Mansoori Julie H

91.33% [COM]
OCM: 94/100

Honnesh Mohan Patel

90.17% [COM]


Gupta Priya R
1ST RANK [SCI.]

78.67%

Gavde Khushi A
2ND RANK [SCI.]

73.83%

Dube Shreya R
3RD RANK [SCI.]

72.33%

Scroll to Top